Skip to Content

ASH 2019: DARZALEX®-resultater fra totaloverlevelse i førstelinje og oppdaterte data fra flere kombinasjonsstudier

18F-fluorodeoksyglukose positronemisjonstomografi + beregnet tomografi (FDG-PET/CT) er en pålitelig avbildningsteknikk for «staging»/monitorerering i multippelt myelom (MM) med prognostisk verdi for progresjonsfri overlevelse (PFS). Fase 3 CASSIOPEIA-studien undersøkte effekten av CD38 mAb daratumumab + standard-of-care bortezomib/talidomid/dexametason (D-VTd) hos TE NDMM-pasienter vs VTd. I del 1 reduserte D-VTd risikoen for sykdomsprogresjon/død signifikant, og forbedret «stringent complete response» (sCR), ≥CR og minimal restsykdom (MRD)-negativitetsrater sammenlignet med VTd.

Selv om MRD-negativitet er assosiert med forbedrede utfall, forekommer fortsatt tilbakefall i MRD-negative pasienter, potensielt på grunn av tilstedeværelse av fokal beinsykdom. IFM 2009-studien viste at pasienter uten restsykdom vurdert med MRD (multiparametrisk flow cytometri [MFC]) og PET/CT (dobbelt negativ), oppnådde bedre PFS vs pasienter som ikke var dobbelt negative. Her rapporterer vi resultater fra CASSIOPET, en «companion study» av CASSIOPEIA, som evaluerer den prognostiske verdien av PET/CT ved diagnose, post-konsolidering PET-fullstendig respons (PET-CR)-frekvenser av D-VTd vs VTd og samstemthet av PET-CR og MRD-negativitet.

I CASSIOPET, PET/CT-«companion»-undersøkelsen av CASSIOPEIA-studien, viser vi at «baseline»-PET-CT-funn har prognostisk verdi. Flere D-VTd-pasienter oppnår dobbel negativitet av PET/CT og MRD etter konsolidering kontra VTd. Med mer modne data kan PET-CR/MRD «negativity concordance» gi innsikt i bruk av begge metodene som et prediktivt surrogat for pasientutfall.

Originaltekst: https://ash.confex.com/ash/2019/webprogram/Paper123143.html

Back to top