Skip to Content

ASH 2019: DARZALEX®-resultater fra totaloverlevelse i førstelinje og oppdaterte data fra flere kombinasjonsstudier

DARA, et humant IgGκ-monoklonalt antistoff rettet mot CD38, er godkjent både som monoterapi og i kombinasjon med standard-of-care (SoC)-regimer for multippelt myelom (MM). I randomiserte studier forbedret DARA-baserte regimer responsrater, responsdybde (inkludert minimal restsykdom (MRD)) og progresjonsfri overlevelse (PFS) hos NDMM og relapserte/refraktære MM-pasienter. RVd etterfulgt av høydosebehandling (HDT), autolog stamcelletransplantasjon (ASCT), og konsolidering er et SoC-regime for amerikanske pasienter med NDMM. Denne randomisert fase 2-studien (GRIFFIN; NCT02874742) evaluerte DARA pluss RVd (D-RVd) hos ASCT-kvalifiserte NDMM-pasienter. En innkjøring på 16 pasienter viste ingen sikkerhetsproblemer. Her presenterer vi resultater som viser at å legge DARA til RVd forbedrer responsene raskt, inkludert responsdybde, som øker med lengre behandlingsvarighet.

Disse dataene demonstrerer at det å legge DARA til RVd betydelig forbedrer responsrater og responsdybde, inkludert sCR og MRD-negativitet. Som sett i andre randomiserte studier, forbedret fortsatt bruk av daratumumab responsdybden. Den generelle sikkerhetsprofilen til D-RVd samsvarer med tidligere rapportering fra DARA pluss SoC. På samme måte som det som ble rapportert fra CASSIOPEIA, er mobilisering av stamceller og ASCT mulig med D-RVd, uten noen betydelig effekt på hematopoietisk rekonstituering. Studien pågår, med pasienter som fortsetter med vedlikeholdsterapi.

Originaltekst: https://ash.confex.com/ash/2019/webprogram/Paper123465.html

Back to top