Skip to Content

ASH 2019: Kostnadseffektivitet av en 12-måneders «fixed duration» venetoklax i kombinasjon med obinutuzumab i førstelinje kronisk lymfatisk leukemi i USA.

Historisk har kjemoimmunterapi vært «standard of care» i behandling av førstelinje (1L) kronisk lymfatisk leukemi (KLL). Mer nylig har flere effektive «oral-targeted» midler, som ibrutinib-baserte regimer, tilbudt effektive kjemoterapi-frie behandlingsmuligheter innen KLL. Disse behandlingene krever, imidlertid, kontinuerlig behandling frem til sykdomsprogresjon.

FDA godkjente nylig (mai 2019) venetoclax pluss obinutuzumab (VenG) som en høyst effektiv kjemoterapi-fri behandling som brukes over en 12 måneders fastsatt behandlingsvarighet. Målet med denne studien er å estimere kostnadseffektiviteten av VenG i behandling av 1L KLL fra et amerikansk betaler-perspektiv.

VenG er antatt å være kostnadseffektiv versus ClbG innen aksepterte amerikanske kostnadseffektivitetsterskler. Sammenlignet med BR og IBR-baserte behandling-til-progresjon-regimer (IBR, IR og IG), virker et 12-måneders «fixed duration» behandlingsalternativ med VenG kostnadsbesparende og mer effektivt basert på CEM. Sammenlagt ser VenG ut til å være en kostnadseffektiv standardterapi for 1L KLL-pasienter.

Matthew S. Davids, MD, Department of Medical Oncology, Dana-Farber Cancer Institute, Boston, Massachusetts

Back to top