Skip to Content

ASH 2019: LBA-1 – en randomisert fase 3 studie av blinatumomab vs. kjemoterapi som etter-reinduksjonsbehandling ved høy og intermediær risiko (HR/IR) første tilbakefall av B-akutt lymfoblastisk leukemi (B-ALL) hos barn og ungdom/unge voksne (AYAs) viser overlegen effektivitet og tolerabilitet av blinatumomab: En rapport fra Children’s Oncology Group Study AALL1331

Første tilbakefall av B-ALL hos barn og AYAs er et frustrerende klinisk problem med høye frekvenser av påfølgende tilbakefall og død ved bruk av konvensjonelle behandlingsmetoder.

Allogen hematopoietisk stamcelletransplantasjon (HSCT) regnes som den foretrukne behandlingen for denne populasjonen, men mange pasienter med tilbakefall er ikke i stand til å gå videre til HSCT på grunn av uønskede hendelser (AEs) fra cellegift og/eller manglende evne til å oppnå MRD-negativ sekundær remisjon, som er kjent for å være assosiert med optimale HSCT-utfall. CD3-CD19 BiTE® blinatumomab har «single agent efficacy» i relapsert/refraktær (R/R) B-ALL (pediatrisk og voksen) og MRD-positiv B-ALL (voksne), og en gunstig toksisitetsprofil.

Konklusjonen er at for barn og AYA-pasienter med HR/IR første tilbakefall av B-ALL, er blinatumomab bedre enn standard kjemoterapi som konsolidering etter reinduksjon før HSCT, noe som resulterer i færre og mindre alvorlige toksisiteter, høyere frekvenser av MRD-respons, større sannsynlighet for å fortsette til HSCT og forbedret sykdomsfri- og totaloverlevelse. Pasientene forblir i oppfølging, og prospektivt definerte analyser av utfall på lengre sikt vil komme.

Patrick A. Brown, MD, Division of Pediatric Oncology, Sidney Kimmel Comprehensive Cancer Center, Johns Hopkins University, Baltimore, Maryland

Originalartikkel: https://ash.confex.com/ash/2019/webprogram/Paper132435.html

Back to top