Skip to Content

ASH 2019: LBA-6 carfilzomib, dexamethason og daratumumab versus carfilzomib og dexamethason for behandling av pasienter med relapsert eller refraktært multippelt myelom (RRMM): Primære analyseresultater fra den randomiserte, «open-label» fase 3-studien Candor (NCT03158688)’

Bruken av lenalidomid (LEN) og bortezomib (BTZ) hos pasienter med nylig diagnostisert multippelt myelom (MM), sammen med kontinuerlig eller vedlikeholdsbehandlingsparadigmer, har forbedret overlevelsesutfall. Mange pasienter får fremgang mens de er på disse midlene eller avslutter bruken på grunn av toksisitet. Det er behov for nye, effektive og tolererbare regimer som kan behandle MM-pasienter som er utsatt eller refraktære for LEN eller BTZ.

Kombinasjonen av carfilzomib, dexamethason og daratumumab har vist seg å være effektiv og sikker i relapsert eller refraktært multippelt myelom (RRMM) i fase 1-studien MMY1001, og carfilzomib, dexamethason og daratumumab (KdD) vs carfilzomib og dexamethason (Kd) hos RRMM-pasienter ble sammenlignet.

KdD resulterte i en betydelig PFS-fordel i forhold til Kd, med en 37 % reduksjon i risikoen for progresjon eller død. Pasienter behandlet med KdD oppnådde dypere responser, med en nesten 10 ganger høyere MRD negativ-fullstendig responsrate kontra Kd-behandlede pasienter. PFS-fordelen med KdD ble opprettholdt i forutbestemte klinisk viktige subgrupper, spesielt blant LEN-eksponerte og LEN-refraktære pasienter.

AEer var generelt håndterbare og forekomsten av AEer som førte til seponering av behandlingen var lik i armene. Totalt sett var KdD assosiert med en gunstig fordel/risiko-profil og behandlingen representerer et effektivt nytt regime for RRMM, inkludert for LEN-eksponerte og/eller LEN-refraktære pasienter.Saad Z. Usmani, MD, MBBS, Atrium Health, Charlotte, North Carolina

Originaltekst: https://ash.confex.com/ash/2019/webprogram/Paper132629.html

Back to top