Skip to Content

Kunnskaper om og holdninger til smerte blant sykepleiere i kreftomsorgen i Norge

Resultatet fra en nettbasert studie blant 18 % av medlemmene i Forum for kreftsykepleie (FKS) i Norge, viser at sykepleiere i kreftomsorgen har relativt gode kunnskaper om og holdninger til smerter og smertelindring. 

Smerter er et av de mest fryktede og plagsomme symptomene for kreftpasienter1 og sykepleiere har en nøkkelrolle i behandlingen av kreftpasienter med smerte. De tilbringer mer tid med pasienten enn noe annet helsepersonell2 og møter kreftpasienten i og utenfor institusjon. Derfor er sykepleieren ofte den som påviser behov for og evaluerer effekten av smertelindrende tiltak. 

I juni 2017 ble samtlige 1704 medlemmer i Forum for kreftsykepleie (FKS) invitert til å delta i en nettbasert spørreundersøkelse om kunnskaper om og holdninger til smerter og smertelindring. Kunnskaper om og holdninger til smerter og smertelindring ble kartlagt ved hjelp av den norske versjonen av spørreskjemaet «Nurses’ Knowledge and Attitudes Survey Regarding Pain» (NKAS).3

Hvem svarte?
Totalt svarte 312 medlemmer av FKS på den nettbaserte undersøkelsen. Med unntak av fem menn var det kvinner som svarte på undersøkelsen, og de arbeider i alle landets 19 fylker. 15 sykepleiere hadde kun bachelorutdanning, 254 var kreftsykepleiere og 24 hadde tilleggsutdanning i smerte (min. 10 studiepoeng). 

Av de 312 sykepleierne arbeidet 185 i spesialisthelsetjenesten og 117 i primærhelsetjenesten. I gjennomsnitt hadde sykepleierne arbeidet med kreftpasienter i 15 år, men dette varierte fra ett til 40 år.

Kunnskap og holdninger
Av totalt 41 mulige poeng på NKAS totalskår, var gjennomsnittet for hele utvalget 31 poeng (75 %) med en variasjon mellom 21 og 40 (51-97 %). Sammenlignet med sykepleiere i kreftomsorgen fra andre land, er nivået på kunnskap og holdninger i Norge godt.4-6 Sykepleierne i vår studie hadde i gjennomsnitt fire prosentpoeng høyere totalskår, målt med samme instrument, enn sykepleiere ved kirurgisk avdeling i Norge.7 

10 % av sykepleierne ved de kirurgiske avdelingene hadde videreutdanning, mens i vår studie hadde nesten alle videreutdanning. Forskjellen mellom funnene i disse to norske studiene kan indikere at sykepleiere med videreutdanning har høyere kunnskapsnivå innen smerte og smertelindring enn sykepleiere uten videreutdanning. Sammenhengen mellom utdanningsnivå og økt kunnskapsnivå er også sett internasjonalt.5,6

Ifølge utviklerne av instrumentet må sykepleiere ha minst 80 % riktige svar for å kunne utøve kompetent smertebehandling.8 I vår studie oppnådde kun 36 % dette. Dette indikerer at sykepleiere i kreftomsorgen har forbedringspotensial på enkelte områder. Det ble oftest svart feil på spørsmål som omhandlet virkning og bivirkninger av medikamenter. I likhet med funn i tidligere studier er forbedringspotensialet størst når det gjelder kunnskaper om virkning og bivirkning av medikamenter.4,9-14 

  • Denne studien er den første landsdekkende undersøkelsen som tar for seg norske sykepleieres kunnskaper om og holdninger til smerte og smertelindring i kreftomsorgen, og den viser at sykepleierne i kreftomsorgen som svarte har relativt gode kunnskaper. Forbedringspotensialet er størst for kunnskap om medikamenter. 

  • Interessekonflikter: Ingen  

  • Hvis du ønsker å lese mer inngående om denne studien, samt lese om sammenheng mellom demografiske variabler og kunnskapsnivå, kan du lese: Utne I, Småstuen MC, Nyblin U. Pain Knowledge and Attitudes Among Nurses in Cancer Care in Norway. Journal of Cancer Education 2018;1-8. doi: 10.1007/s13187-018-1355-3.

  • 1. Paice JA, Ferrell B. The management of cancer pain. CA: a Cancer Journal for Clinicians 2011;61(3):157-182. 2. Vallerand AH, Musto S, Polomano RC. Nursing’s role in cancer pain management. Current Pain & Headache Reports 2011;15(4):250-262. 3. Ferrell B, McCaffery M. Knowledge and Attitudes Survey Regarding Pain. 2014. http://prc.coh.org/Knowldege%20%20&%20Attitude%20Survey%207-14%20(1).pdf. (nedlastet 23.10.2017). 4. Yildirim YK, Cicek F, Uyar M. Knowledge and attitudes of Turkish oncology nurses about cancer pain management. Pain Manag Nurs 2008;9(1):17-25. 5. Rushton P, Eggett D, Sutherland CW. Knowledge and attitudes about cancer pain management: a comparison of oncology and nononcology nurses. Oncol Nurs Forum 2003;30(5):849-855. 6. Beck SL, Brant JM, Donohue R, Smith EM, Towsley G, Berry PH, et al. Oncology Nursing Certification: Relation to Nurses’ Knowledge and Attitudes About Pain, Patient-Reported Pain Care Quality, and Pain Outcomes. Oncol Nurs Forum 2016;43(1):67-76. 7. Granheim TH, Raaum K, Christophersen K-A, Dihle A. Sykepleieres og studenters kunnskap og holdninger til smerte og smertelindring hos voksne. Sykepleien Forskning 2015(4):326-334. 8. McCaffery M, Robinson ES. Your patient is in pain: here’s how you respond.(nurse survey)(Cover Story). Nursing 2002;32(10):36-47. 9. Alqahtani M, Jones LK. Quantitative study of oncology nurses’ knowledge and attitudes towards pain management in Saudi Arabian hospitals. Eur J Oncol Nurs. 2015;19(1):44-49. 10. Bernardi M, Catania G, Lambert A, Tridello G, Luzzani M. Knowledge and attitudes about cancer pain management: a national survey of Italian oncology nurses. Eur J Oncol Nurs 2007;11(3):272-279. 11. Bernardi M, Catania G, Tridello G. Knowledge and attitudes about cancer pain management: a national survey of Italian hospice nurses. Cancer Nurs 2007;30(2):20-26. 12. Rushton P, Eggett D, Sutherland CW. Knowledge and attitudes about cancer pain management: a comparison of oncology and nononcology nurses. Oncol Nurs Forum 2003;30(5):849-855. 13. Shahriary S, Shiryazdi SM, Shiryazdi SA, Arjomandi A, Haghighi F, Vakili FM, et al. Oncology Nurses Knowledge and Attitudes Regarding Cancer Pain Management. Asian Pac J Cancer Prev 2015;16(17):7501-7506. 14. Yaakup H, Eng TC, Shah SA. Does clinical experience help oncology nursing staff to deal with patient pain better than nurses from other displines? Knowledge and attitudes survey amongst nurses in a tertiary care in Malaysia. Asian Pac J Cancer Prev 2014;15(12):4885-4891.

Back to top