Barna som deltok i Mestrende barn rapporterte symptomer på angst og depresjon. Barna likte Mestrende barn og det har vist positiv effekt knyttet til reduksjon av symptomer på angst og depresjon.

Kondisjon har sammenheng med både forekomst og utvikling av depresjon, men funnene fra HUNT gir ikke støtte til teorien om at kondisjon har sammenheng med forekomst eller utvikling av angst.

Småkarsygdom i cerebrum

En fjerdedel af alle iskæmiske strokes skyldes småkarssygdom - en sygdom, som ikke er helt velbeskrevet. Patienter med småkarssygdom bør derfor få intensiv, komplikationsforebyggende behandling.

Schizofreni har en svært kompleks genetisk arkitektur. Tatt i betraktning en polygen arvemodell, er det vanskelig å se for seg genetikk alene som diagnostisk verktøy i fremtiden.

Ubehandlet cøliaki giver i større grad konsentrasjonsvansker og psykiske symptomer. Symptomnivå er sammenliknbart med IBD-pasienter. Pasientene rapporterte bedring av symptomer etter glutenfri kost.

Mestringskurs for ungdom (DU) gir en effekt i samsvar med internasjonale tiltak som bygger på kognitiv terapi. Lavterskeltilbud for ungdom med depressive symptomer, er derfor nå tilgjengelig.