Tamoxifen er et legemiddel som reduserer den proliferative effekten av østrogen på brystkreftceller, og brukes i adjuvant behandling av østrogenreseptorpositiv brystkreft. Legemiddelet har bidratt til å øke overlevelsen signifikant blant østrogenreseptorpositive brystkreftpasienter1 og brukes hovedsaklig i behandling av premenopausale pasienter med en behandlingstid på opptil 10 år. Tamoxifenbruk kan medføre en rekke bivirkninger. De vanligste bivirkningene ...

I den vestlige verden er brystkreft den hyppigst forekommende kreftformen hos kvinner. I Norge er insidensen per 2017 127/100 000 personer, noe som utgjør 22,3 % av alle nyoppståtte krefttilfeller hos kvinner dette året.1 Man har funnet at en rekke faktorer kan være medvirkende årsak til utvikling av brystkreft. Dette omfatter blant annet antall og ...

Brystkreft er den hyppigste kreftformen blant kvinner verden over, med ca. 2,1 millioner nydiagnostiserte pasienter per år, hvorav 600 000 vil dø som følge av sykdommen.1 Hos disse pasientene er det i 90 % av tilfellene metastaser som er årsaken til død, og metastaser er dermed den viktigste negative prognostiske faktoren.2  Fordi etablering av metastaser ...

I den vestlige verden er brystkreft den hyppigst forekommende kreftformen hos kvinner. I Norge er insidensen per 2017 127/100 000 personer, noe som utgjør 22,3 % av alle nyoppståtte krefttilfeller hos kvinner dette året.1 Man har funnet at en rekke faktorer kan være medvirkende årsak til utvikling av brystkreft. Dette omfatter blant annet antall og ...

Brystkreft er til tross for store fremskritt innen diagnostisering og behandling fortsatt ansvarlig for en stor del av kreftrelaterte dødsfall hos kvinner verden over. Opptil 29 % av den kvinnelige befolkningen i Europa vil potensielt bli diagnostisert med brystkreft, og mer enn 25 % av disse kvinnene forventes å dø som følge av sykdommen.1,2  Metastatisk ...

Ny kombinasjonsbehandling av trippel-negativ brystkreft viser så gode resultater i studien IMPassion130 at behandlingen nettopp ble godkjent av Det europeiske legemiddelkontoret (EMA). Hovedforskeren bak studien anser allerede behandlingen som standard for PD-L1-positive pasienter. Pasienter med trippel-negativ brystkreft kan nå behandles med en ny kombinasjonsbehandling bestående av immunterapi og Tecentriq (atezolizumab) i kombinasjon med kjemoterapi (nab-paclitaxel). ...

Pembrolizumab kombinert med kjemoterapi som neoadjuvant behandling øker overlevelsen for pasienter med trippel-negativ brystkreft. Det viser resultater som nylig ble offentliggjort på ESMO 2019.  Studien er ledet av professor Peter Schmid fra Barts Cancer Institute. Ved den europeiske kreftkonferansen i Barcelona, ESMO 2019, presenterte han resultater fra fase III-studien KEYNOTE-522. KEYNOTE-522 er en RCT-studie som ...

Forekomsten av brystkreft varierer geografisk, og er høyere i Vest-Europa, Nord-Amerika, Australia og New Zealand (heretter kalt høyforekomstland) enn i resten av verden (heretter kalt lavforekomstland).1 Norske registerbaserte studier har vist at innvandrere fra lavforekomstland har hatt lavere forekomst av brystkreft enn norskfødte kvinner,2 men vært yngre ved diagnose og hatt mer avansert sykdom.3 I ...

Pasientrapporterte utfallsmål (Patient Reported Outcome Measure, PROM) defineres som rapportering om helsetilstand direkte fra pasienten uten fortolkning av helsepersonell eller studiemedarbeider.1  Det er relevant å bruke PROM i de fleste kliniske studier, blant annet til å vekte nytten av en behandling opp mot potensielle problemer som den påfører pasienten. Pålitelige pasientrapporterte data er viktig for ...

Androgenreseptoren (AR) er hyppig uttrykt i brystkreft.1,2 Uttrykk av AR har vært assosiert med bedre prognose,3 spesielt for pasienter med svulster som også uttrykker østrogenreseptor (ER).4,5 Trippel negative svulster (TNS) er negative for ER, progesteronreseptor (PR) og human epidermal growth factor receptor 2 (HER2). Blant pasienter med TNS har AR-positivitet vært assosiert med bedre prognose ...

#Siste magasin

BestPractice Nordic

Nr. 2 • juni 2020
1. Årgang
  • Diabetes type 2 og hjertesykdom
  • Pneumokokkvaksinering
  • Prevensjon