Psoriasis er en sykdom preget av hudsymptomer og fysiske og psykologiske følgesykdommer. Helsekompetanse er personers evne til å forstå, vurdere og anvende helseinformasjon for å kunne treffe kunnskapsbaserte beslutninger relatert til egen helse. Aleksitymi er redusert evne til å gjenkjenne og beskrive følelser. Studieresultatene viser at høyere aleksitymiskår er assosiert med lavere helsekompetanse. Fremtidige studier ...

Psoriasis er en kronisk inflammatorisk systemsykdom med en prevalens på 2-4 %. Pasienter med mild sykdom behandlas topikalt, mens de som har moderat til alvorlig sykdom krever systembehandling. Biologiske legemidler har vært tilgjengelige for psoriasisbehandling i Sverige siden 2004. Biologisk behandling viser god effekt i kliniske studier og observasjonsstudier. De fleste studier som er gjort ...

Antipsykotika er en heterogen gruppe legemidler, og disse kan gi uventede bivirkninger. I denne artikkelen er det fokus på en mulig sammenheng mellom psoriasis og antipsykotika.  Psoriasis er en kronisk inflammatorisk hudsykdom, karakterisert ved overdreven vekst og avvikende differensiering av keratinocytter. Etiologien for psoriasis er ikke fulllstendig forstått, men den involverer både genetiske risikofaktorer og ...

Hovedformålet med psoriasisbehandling er todelt: Å minimere omfanget av psoriasis, samt å redusere sykdommens innflytelse på pasientens helserelaterte livskvalitet.1 Helserelatert livskvalitet operasjonaliseres som pasientens selvrapporterte vurdering av hvordan sykdommen og dens behandling påvirker hans eller hennes fysiske, psykiske og sosiale funksjon og velvære.2  Det hyppigst anvendte spørreskjemaet for måling av livskvalitet blant unge med psoriasis ...

Psoriasis (PsO) ble i 2014 definert som en systemsykdom og ikke bare en hudsykdom. Vår forståelse av patogenesen ved psoriasis har eksplodert de siste 10-15 årene, og i dag er det mange som ser på psoriasis som en viktig modell for å forstå en lang rekke immunologiske sykdommer.  Parallelt med økende forståelse av mekanismen bak ...

Samvalg, eller «shared decision-making», er et relativt nytt begrep som innebærer at pasientene i samarbeid med helsepersonell kommer frem til og tar beslutninger om undersøkelses- og beslutningsmetoder.1 Samvalg vil derfor si at pasientenes preferanser, verdier og personlige forhold påvirker behandlingsvalgene.2  På denne måten vil en kombinasjon av medisinsk evidens og pasientens preferanser ha større sannsynlighet ...

Psoriasis har høy forekomst, spesielt i de nordiske landene, og er hyppig både hos voksne og barn. I aldersgruppen 11-18 år er insidensen 52,2-53,1 per 100 000 menneskeår.1 Dessuten vil 31,5 % av psoriasispasienter få sykdommen før de fyller 16 år.2 Det er altså mange unge som lever med psoriasis. Det er utført en rekke ...

#Siste magasin

BestPractice Nordic

Nr. 2 • juni 2020
1. Årgang
  • Diabetes type 2 og hjertesykdom
  • Pneumokokkvaksinering
  • Prevensjon