Det er funnet en sammenheng mellom genetisk predisposisjon for schizofreni og behandlingsresistens hos pasienter med psykoselidelser. Hovedfunnet gir en indikasjon på at forbedrede genetiske risikoskårer i fremtiden kan bidra til å predikere behandlingsresistens ved psykosesykdommer. Schizofreni og andre psykoselidelser er alvorlige psykiske lidelser med potensielt store konsekvenser for individet, familien og samfunnet.1,2 Sentralt i behandlingen av ...

Schizofreni er en kronisk eller residiverende psykose. Genetiske faktorer kan forklare opp mot 80 % av etiologien. Med en polygen arvemodell omfatter genetikken en kombinasjon av vanlige og sjeldne risikovarianter. Tatt det i betraktning, er det vanskelig å se for seg genetikk alene som diagnostisk verktøy i fremtiden.  Schizofreni er en alvorlig psykiatrisk lidelse kjennetegnet ...

#Siste magasin

BestPractice Nordic

Nr. 2 • juni 2020
1. Årgang
  • Diabetes type 2 og hjertesykdom
  • Pneumokokkvaksinering
  • Prevensjon