Skip to Content

Validering av spørreskjemabaserte hodepinediagnoser i HUNT-undersøkelsen

God kvalitet på spørreskjemabaserte hodepineepidemiologiske studier forutsetter validering av hodepine-diagnosene.1 Dette gjøres ved å sammenligne mot gullstandarden, som er et diagnostisk intervju utført av hodepinespesialist, utført på et tilfeldig utvalg av studiepopulasjonen.1 Denne artikkelen oppsummerer hovedfunn basert på erfaringer fra tre ulike populasjonsbaserte valideringsstudier av spørreskjemabaserte hodepinediagnoser.2-4 

Metode
Et utvalg av deltakere i Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT) med bosted i Verdal eller Stjørdal har ved tre anledninger blitt invitert til et -hodepineintervju utført av hodepinespesialist.2-4 

I alle tre HUNT-undersøkelsene var screeningspørsmålet «Har du vært plaget med hodepine i løpet av siste året?».5 HUNT-undersøkelsene har bestått av svært mange helserelaterte spørsmål, og antall hodepinespørsmål har derfor vært begrenset. Spørsmål-ene har i hovedsak vært utformet for å kunne stille diagnosen migrene i forhold til gjeldende ICHD–hodepineklassifikasjon. 

I HUNT2 ble hovedsakelig hodepineplagede invitert, med et 5-9 måneders tidsintervall mellom svar på spørreskjema og intervju.2 Basert på erfaring herfra ble det derfor i HUNT3 og HUNT4 invitert et helt uselektert utvalg med kort tidsintervall på ca. 2 måneder mellom spørreskjemasvar og intervju.3,4 Fordi studiemetoden i HUNT3 (n = 293) og HUNT4 (n = 232) har vært tilnærmet lik, presenteres her samledata for disse to undersøkelsene basert på totalt 531 intervjuer. 

Validitet er bestemt av sensitivitet og spesifisitet, men samsvar er også vurdert med kappa statistikk. En kappa-verdi på minst 0,60 regnes som et godt samsvar, mens en kappa-verdi mellom 0,40 – 0,59 regnes som moderat, og mellom 0,20 – 0,39 som middels godt.6

Resultater
Tabell 1 viser at det var et bedre samsvar for migrene enn spenningshodepine ved sammenligning mellom spørreskjema og intervju.

Resultater i tabellen viser også at det var aller best samsvar for kronisk tensjonshodepine og medikamentoverforbrukshodepine (MOH). Tilsvarende godt samsvar ble også funnet for enkeltspørsmålene om de hadde vært plaget med hodepine siste året og livstidsmigrene, som kun ble spurt om i HUNT4. 

Diskusjon
Et hovedfunn er et moderat samsvar for migrene slik det også er påvist i andre sammenlignbare valideringsstudier.8 I overenstemmelse med funn i andre land8 viste valideringen i HUNT et bedre samsvar for -migrene enn spenningshodepine. HUNT-validering viste et godt samsvar for kronisk spenningshodepine, diagnosen MOH og for spørsmålet om livstidsmigrene.

Det er i HUNT valgt et innledende restriktivt screeningspørsmål fremfor det nøytrale «har du hatt -hodepine siste året?». Spørsmålet om hodepineplager det siste året har vist seg godt egnet for å identifisere de med migrene og kronisk hodepine.5
I HUNT3 ble det påvist at migrene var ti ganger mer sannsynlig for de som svarte «ja» i forhold til «nei» på spørsmålet om hodepineplager siste året.5

Det er ønskelig med et perfekt samsvar mellom spørre-skjemabaserte hodepinediagnoser og diagnose ved intervju. Dette er imidlertid vanskelig å oppnå i praksis, blant annet fordi mange har flere hodepinetyper,6,7 mens det ut ifra svar på spørreskjema gjerne kun er mulig å stille én diagnose. 

Langt tidsintervall mellom svar for spørreskjema og intervju øker også mulighet for at hodepineplagene endrer karakter, noe som også kan bidra til et dårlig-ere samsvar.2 

Formålet med studien har betydning når man vurderer sensitivitet og spesifisitet av de spørreskjemabaserte diagnosene. Ved genetiske analyser ønskes færrest mulig falske positive, altså høy spesifisitet. Dersom kontrollgruppen er stor vil det ha mindre betydning om sensitivitet ikke er optimal. 

Ved andre typer studier vil kombinasjon av høyest mulig sensitivitet og spesifisitet være ønsket, foreksempel i en prevalensstudie. Kappa statistikk er da av interesse siden spesifisitet og sensitivitet innvirker på kappa-verdien.

 

  • Validering av spørreskjemabaserte hodepinediagnoser er avgjørende for å oppnå god kvalitet på hovedstudien og bør utføres på et uselektert utvalg av deltakere. HUNT-valideringen viste best samsvar for kronisk spenningshodepine og MOH, og bedre samsvar for migrene enn spenningshodepine.

  • 1. Stovner LJ, Al Jumah M, Birbeck GL, Gururaj G, Jensen R, Katsarava Z, Queiroz LP, Scher AI, Tekle-Haimanot R, Wang SJ, Steiner TJ. The methodology of population surveys of headache prevalence, burden and cost: principles and recommendations from the Global Campaign against Headache. J Headache Pain 2014 Jan;15:5. 2. Hagen K, Zwart JA, Vatten L, Stovner LJ, Bovim G. Head-HUNT: Validity and reliability of a headache questionnaire in a large population-based study in Norway. Cephalalgia 2000 May;20 (4):244-251. 3. Hagen K, Zwart JA, Aamodt AH, Nilsen KB, Bråthen G, Helde G, Stjern M, Tronvik EA, Stovner LJ. The validity of questionnaire-based diagnoses: The third Nord-Trøndelag Health Study 2006-2008. J Headache Pain 2010 Feb;11(1):67-73. 4. Hagen K, Åsberg AN, Uhlig BL, Tronvik E, Brenner E, Sand T. HUNT4: The validity of questionnaire-based diagnoses. J Headache Pain 2019 Jun; 20:70. 5. Hagen K, Zwart JA, Aamodt AH, Nilsen KB, Bråthen G, Helde G, Stjern M, Tronvik EA, Stovner LJ. A face-to-face interview of participants in HUNT 3: The impact of the screening question on headache prevalence. J Headache Pain 2008 Oct; 9(5):289-294. 6. Altman DG. Inter-rater agreement. In: Practical statistics for medical research. London: Chapman & Hall 1991;403-409. 7. Hagen K, Åsberg AN, Uhlig BL, Tronvik E, Brenner E, Stjern M, Helde G, Gravdahl GB, Sand T. The epidemiology of headache disorders: A face-to-face interview of participants in HUNT4. J Headache Pain 2018 Mar;19(1):25. 8. Steiner TJ, Gururaj G, Andrée C, Katsarava Z, Ayzenberg I, Yu SY, Al Jumah M, Tekle-Haimanot R, Birbeck GL, Herekar A, Linde M, Mbewe E, Manandhar K, Risal A, Jensen R, Queiroz LP, Scher AI, Wang SJ, Stovner LJ. Diagnosis, prevalence estimation and burden measurement in population surveys of headache: presenting the HARDSHIP questionnaire. J Headache Pain 2014 Jan;15:3. 

Back to top