Migrene er den sykdommen i verden (og i Norge) som gir nest mest funksjonstap i befolkningen, og fordi den er spesielt hyppig blant ungdom og yngre voksne var den den mest invalidiserende sykdom i verden hos personer under 50 år. I denne artikkelen beskrives den faglige verdien av HeadHUNT-studien, hodepinedelen av Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag. Den ...

Hodepinesykdommer migrene og spenningshodepine er så vanlig i befolkningen at bare 4% kan si at de aldri har hatt hodepine i livet. Det bør være en styrke for området, men er faktisk en svakhet. Det er slik at de aller fleste mennesker med hodepine har det lett eller har sjeldne migreneangrep. Dette er ikke et ...

God kvalitet på spørreskjemabaserte hodepineepidemiologiske studier forutsetter validering av hodepine-diagnosene.1 Dette gjøres ved å sammenligne mot gullstandarden, som er et diagnostisk intervju utført av hodepinespesialist, utført på et tilfeldig utvalg av studiepopulasjonen.1 Denne artikkelen oppsummerer hovedfunn basert på erfaringer fra tre ulike populasjonsbaserte valideringsstudier av spørreskjemabaserte hodepinediagnoser.2-4  Metode Et utvalg av deltakere i Helseundersøkelsen i ...

Hodepine er den vanligste årsaken til kroniske smerter hos ungdom.1,2 Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT) viser at hver tredje ungdom har tilbakevendende hodepine.3 Kronisk hodepine kan ha konsekvenser som fravær på skolen og manglende evne til å delta i sosiale aktiviteter,4 samt tilleggssymptomer som angst, depresjon, søvnproblemer og redusert livskvalitet.5-7  Å leve med hodepine kan oppleves ...

Hodepine er den hyppigste type av smerte hos mennesket. Stort sett alle har opplevd å ha hodepine. Omkring 20-25 % har migrene, kvinner har det dobbelt så hyppig som menn, mens omkring 3 % av befolkningen har kronisk hodepine, som igjen er hyppigere hos kvinner enn menn. Eksessiv tretthet på dagtid forekommer hos 8-30 % ...

Ungdom utsatt for terror har økt risiko for hyppig og alvorlig hodepine i etterkant av hendelsen, som vist i denne matchede kohortstudien. Økt oppmerksomhet blant klinikere vil kunne sikre at unge får den hjelpen de trenger etter traumatiske hendelser. Studien Forskningsspørsmål: Øker terror risiko for hodepine blant ungdom? Sammendrag av forskningsbasert svar Unge utsatt for ...

#Siste magasin

BestPractice Nordic

Nr. 2 • juni 2020
1. Årgang
  • Diabetes type 2 og hjertesykdom
  • Pneumokokkvaksinering
  • Prevensjon