Personer med langvarig diabetes type 1 rapporterer mer kroppslig smerte enn sammenligningsgruppen. I diabetesgruppen var kroppslig smerte assosiert med livskvalitet, depressive symptomer, fatigue og glykemisk kontroll. For å fremme fokus på total kroppslig smerte kan spørreskjema være nyttige screening-verktøy for å avdekke mer smerte med påfølgende behandling, og slik bedre livskvalitet. Personer med langvarig diabetes ...

Formålet med denne studien var å identifisere subtyper av insomni og deres demografiske og kliniske korrelater. Resultater viser at det er ulikheter i hvilken grad subtypene av insomni påvirker dagliglivet og at det derfor er behov for ulik tilnærming til disse i klinisk praksis.  Insomni er den hyppigst forekommende søvnlidelsen i den voksne befolkningen, med en ...

Angst og depresjon er blant de vanligste psykiske lidelsene hos barn og unge. 3 % av barn mellom 8 og 10 år oppfyller kriteriene for en angstdiagnose og 1 % av barn i samme alder hadde en depressiv lidelse. Barna som deltok i studien her var en gruppe med forhøyede symptomer på både angst og depresjon. Lavt frafall fra ...

SAMMENDRAG På verdensbasis er depresjon en av de viktigste årsakene til helsetap, og depresjon og angst er de mest vanlige psykiske plagene i den norske befolkningen. I studien fra Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT) var målet å studere sammenhengen mellom kondisjon, angstsymptomer og symptomer på depresjon ved bruk av både tverrsnitt- og prospektivt design. Kondisjon har sammenheng ...

Mestringskurs for ungdom (DU) gir en effekt i samsvar med internasjonale tiltak som bygger på kognitiv terapi. Lavterskeltilbud for ungdom med depressive symptomer, er derfor nå tilgjengelig.  Mestringskurs for ungdom (DU) er et gruppetiltak basert på kognitiv terapi (CBT) for ungdom i alderen 15-20 år med lett til moderat depresjon. I denne artikkelen vil vi ...

Postpartum depresjon (PPD) har en prevalens på 10-15 % for kvinner og 5-10 % for menn. Depresjon er assosiert med avvik i blant annet oppmerksomhet og hukommelse, og depresjon hos foreldre kan ha negativ påvirkning på kommunikasjon med barnet.  Forståelse av risikofaktorer for utvikling av PPD er viktig forskning, som kan være nyttig for å ...

ADHD er kjennetegnet ved oppmerksomhetsvansker, hyperaktivitet og impulsivitet, og medfører funksjonsvansker på flere områder i livet. Man anslår at 3-5 % av den voksne befolkningen har ADHD.  ADHD er assosiert med lavere yrkesdeltagelse. Sosial tilhørighet og høyere utdanning synes å medføre økt yrkesdeltagelse, mens tidligere alvorlig depresjon har motsatt virkning.  ADHD er kjennetegnet ved oppmerksomhetsvansker, ...

De fleste tilfeller av brystkreft og eggstokkreft er sporadiske, men ca. 2 % av brystkrefttilfellene og 15-20 % av tilfellene med eggstokkreft skyldes en nedarvet genfeil i BRCA1- eller BRCA 2-genet.1 Genfeil i et av BRCA-genene er assosiert med betydelig økt risiko for bryst- og/eller eggstokkreft. Som et risikoreduserende tiltak anbefales kvinner med BRCA-genfeil å ...

Angst, depresjon, traumerelaterte vansker og atferdsproblemer utgjør ca. 60 % av de vanligste årsakene til at barn og unge mellom 0-18 år henvises til psykisk helsevern i Norge.1 Videre vet vi at komorbiditet i denne aldersgruppen er vanlig, og at så mye som 40 % av unge som lider av én type mental lidelse også ...

Til enhver tid blir 5 % av befolkningen behandlet for depresjon, og i dag har vi mange gode og effektive behandlinger for sykdommen. Disse behandlingsformene vil først og fremst ha som mål å redusere de klassiske kjernesymptomene, som nedstemthet og manglende emosjonell reaktivitet.  Det er dokumentert i litteraturen og klinisk anerkjent at kognitive vansker ofte ...

#Siste magasin

BestPractice Nordic

Nr. 2 • juni 2020
1. Årgang
  • Diabetes type 2 og hjertesykdom
  • Pneumokokkvaksinering
  • Prevensjon